آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

اندازه گیری میکروارگانیسم های هوا با روش ته نشینی (Settle plate)

ذرات زیادی در هوا معلق هستند که میکروارگانیسم ها به صورت آزاد یا متصل به ذرات دیگر بخش مهمی از این آلاینده ها را تشکیل میدهند. بسياري از اختالالت تنفسي و غيرتنفسي در ارتباط با حضور ذرات میکروبی هواي داخل و محيط خارج است.میکروارگانیسم های هوا شامل باکتريهاي مرده يا زنده بيماريزا يا غيربيماريزا، ويروسها، […]