آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

نرم افزار نشانگر رنگی و دستورالعمل و راهنمای درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای

نشانگر رنگی تغذیه ای

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای دستورالعمل و راهنمای درج نشانگررنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگررنگی  در خصوص محصولات غذائی تولید داخل و واردات مطابق رای شماره  ۴۷۹۲/۶۸۸/د مورخ ۲۳/۳/۹۴ کمیته فنی وقانونی سازمان غذاو دارو : این راهنما به منظور طراحی نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی […]