آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارك لازم جهت تمدید شناسه نظارت کارگاهی

مدارك لازم جهت تمدید پروانه ساخت کارگاهی ردیف مدرک توضیحات 1 فرم درخواست كتبي به عنوان معاونت غذا ودارو/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید 2 فرم سه برگی تمدید پروانه ساخت کارگاهی تکمیل  شده توسط مسئول فنی و امضا شده توسط مدیر کارگاه و مسئول فنی جهت دریافت نمونه […]