آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

به نفع کلنی

به نفع کلنی

شکل کلنی باکتری ها چگونه طراحی می شود؟! الگوی شکل گیری کلنی تحقیقات نشان می دهد که ماندگاری یک کلنی باکتریایی به شکل آن بستگی دارد. سلول‌ها در یک کلنی باکتری به‌گونه‌ای رشد می‌کنند که برای کل کلنی مفید است. یعنی، در حالی که یک سلول باکتری ممکن است در حضور منابع فراوان تقسیم و […]