آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

تعیین نوع الکل

انواع الکل بسته به اینکه الکل ها دارای گروه های هیدروکسیل هستند یا خیر، تفاوت هایی بین الکل ها وجود دارد. همچنین الکل ها از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی بر اساس محل قرارگیری گروه هیدروکسیل متفاوت هستند. تعیین نوع الکل می تواند با استفاده از خواص مختلف انواع الکل ها صورت پذیرد. روش های […]