آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مهمترين عامل در رسيدن به نتايج درست و قابل اعتماد در كليه بخش هاي آزمايشگاهي ، اطمينان از نحوه صحيح نمونه برداري مي باشد. براي رسيدن به اين منظور حتما مي بايستي از كارشناسان زبده مربوط به هر بخش استفاده نمود. نمونه هايي كه در شرايط خارج از استاندارد مربوطه تهيه شوند فاقد ارزش بوده و اتلاف انرژي و هزينه را به دنبال خواهد داشت . لذا هماهنگي و مشورت با آزمايشگاه قبل از اقدام به نمونه برداري توصيه مي گردد. آزمايشگاه نمونه آزمای ماد آرین تيم نمونه برداري مجهز به كليه ابزار لازم را در تمام بخش ها دارا مي باشد.