آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

AAS

آنالیز AAS  یا طیف سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) برای تعیین کمّی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری توسط اتم های آزاد در حالت گازی مورد استفاده قرار می گیرد. آنالیز AAS  یا طیف سنجی جذب اتمی در شیمی تحلیلی برای تعیین غلظت یک عنصر خاص (آنالیت) در یک نمونه استفاده می شود.

آنالیز AAS  می تواند برای تعیین بیش از ۷۰ عنصر مختلف در محلول یا مستقیماً در نمونه های جامد از طریق هضم اسیدی و تبخیر الکتروترمال مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از زمینه های کاربرد در آزمایشگاه ماد :

  • مهمترین فلزات قابل اندازه گیری عبارتند از :As،Cd،pb، Fe،Zn، Cu، Ni،Sn
  •  Na،K ، Li به روش flame photometer
  • Ca به روش کمپلکسومتری