آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه های بهداشتی

دراین بخش می توانیدضمن آشنائی با پروانه های بهداشتی لیست مدارک لازم جهت صدور پروانه مربوطه را نیز مشاهده می نمائید.

 دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و صدور و تمدید و اصلاح انواع پروانه هاي ساخت کارخانه و کارگاه بازنگری 1401/10/07

1-پروانه بهره برداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

مجوزی است كه به استناد ماده 7 قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1347و آئین نامه های اجرائی مربوطه اجازه میدهد تا موسسه تولیدی تاسیس گردد واز خط تولیدبهره برداری نماید. این پروانه هیچگونه مجوزی جهت عرضه محصول به بازار نمی باشد.

مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداری :

1-درخواست كتبی به معاونت غذا ودارو

2-تصویر پشت و رو برابر اصل شدهپروانه بهره برداری اداره صنایع و یا سازمان جهاد كشاورزی

3-اصل پروانه تاسیس وزارت بهداشت برای متقاضیانی كه قبلاً این پروانه را دریافت نموده اند .

4-تكمیل فرم وضعیت و امکانات ساختمانی واحد تولیدی ( دریافت فرم)

5-فهرست لوازم و تجهیزات خط تولید و آزمایشگاه

6-نقشه كامل ساختمان در مقیاس 200/1 و پلان وموقعیت ممهور به مهر نظام مهندسی

7-اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهی تاسیس ( روزنامه )آخرین تغییرات هیات مدیره برای واحدهاییكه بصورت شركت تاسیس شده اند .

8-واریز مبلغ 8.490.000ریال از طریق دستگاه POS  موجود در معاونت (متن”صدور پروانه بهره برداری شركت…………..”در فیش و كپی نوشته شود.)

9-در مورد متقاضیان اصلاح پروانه بهره برداری مبلغ واریزی1.410.000ریال می باشد.

10-تسویه حساب هزینه های آزمایش (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

11- تصویر پروانه مسئول فنی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

12- اصل پروانه بهره برداری قبلی(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

2-پروانه مسئول فنی

پروانه ای است كه صلاحیت فرد معرفی شده توسط موسسه جهت مسئولیت فنی كارخانه پس از صدور پروانه تاسیس مورد تائید و تصویب قرار میگیرد و كلیه محصولات موسسه بایستی در حضور و با نظارت كامل وی تولید و بسته بندی گردد.

*   حدود وظایف و مقررات مربوط به مسئولین فنی واحد های تولیدی ( دریافت فایل)

مدارك لازم برای صدور پروانه مسئول فنی :

1-    نامه معرفی مسئول فنی از طرف واحد تولیدی

2-    تکمیل فرم تعهد و سوگندنامه مسئولین فنی( دریافت فرم محضری)

3-    تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه موسس و سرمایه گذار ( دریافت فرم محضری)

4-    تکمیل فرم پرسشنامه و تعهد مدیر عامل و مسئول فنی ( دریافت فرم محضری)

5-    تكمیل فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی واحد های تولیدی صنایع غذایی و بهداشتی (  دریافت فرم )

6-     تصویر آخرین پروانه بهره برداری بهداشتی

7-    تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه

8-    استعفاء و تسویه حساب نهایی مسئول فنی قبلی و اصل پروانه مسئول فنی قبلی(در صورت وجود )

9-    فتوكپی شناسنامه و کارت ملی یک سری از تمام صفحات

10-فتوكپی كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

11-پنج قطعه عكس 3×4

12-واریز فیش بانكی به مبلغ840.000ریال از طریق دستگاه POS موجود در معاونت به حساب سازمان غذا دارو

                                                                                                             

                                                               پروانه ساخت

مجوزی است كه به استناد مواد 7و8و9 قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1347 و آئین نامه های اجرائی مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه میدهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائید شده به بازار عرضه نماید .

مدارك لازم برای صدور یا تمدید پروانه ساخت :

1-درخواست كتبی به معاونت غذا ودارو

2-تكمیل فرم سه برگی درخواست صدوریا تمدید پروانه ساخت توسط مسئول فنی بصورت کامل و تایپ شده (  دریافت فرم )

3-تصویر پروانه بهره برداری بهداشتی

4-تصویر پروانه مسئول فنی

5-نمونه لیبل و برچسب محصول مطابق با ضوابط و مقررات جاری سازمان غذا و دارو

6- تکمیل فرم تعهد نامه مقررات ماده 11مواد خوراکی ( دریافت فرم محضری)

7- واریز  مبلغ 2.820.000 ریال برای محصولات خوراكی ، آشامیدنی ، و  محصولات آرایشی و بهداشتی از طریق دستگاه POS موجود در معاونت به حساب سازمان غذا دارو

*مبلغ  تمدید پروانه ساخت 840.000ریال می باشد .

8- اصل پروانه ساخت قبلی ( در صورت تمدید )

9- قرارداد با آْزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ( جهت آزمایشاتی كه آزمایشگاه كارخانه قادر به انجام آن نمی باشد.)

10- منابع و مستندات و مجوزهای ساخت و یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت محصول

11-  تصدیق ثبت نهایی نام و علامت تجاری که می بایست تجاری به نام موسسه ( ذكر شده در پروانه بهره برداری ) دارای اعتبار و همراه با ذكر طبقه و كالای مورد نیاز باشد .

12- تعهدنامه رفع نواقص واحد مطابق با شرایطGMP(در صورت نیاز)

13- تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول

14-تصویر مستندات و بروشورهای استاندارد مورد استفاده در تکمیل فرم سه برگی ساخت (در صورت نیاز )

4-شناسه نظارت كارگاهی(صنفی)

مجوزی است که واحد های تولیدی بومی و سنتی که دارای حداقل شرایط بهداشتی مطابق ضوابط اعلام شده تولید هستند اعطا می شود .

 

 

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی

درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی

تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح

ارائه اصل فیش واریز هزینه های مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی برابرآخرین تعرفه مصوب هیات وزیران

در صورت نبودن آزمایشگاه در محل کارگاه، ارائه قرارداد با آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو الزامی است.

تعیین حداقل تعداد آزمونهای لازم برای محصولات

در خصوص سموم و باقی مانده آفت کش های نباتی حداقل هر سه ماه یکبار به صورت تصادفی نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه صورت پذیرفته و نتایج، مستند سازی و نگه داری شود.

 

 

مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی(صنفی)

1-    تکمیل فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی کارگاه های تولید و بسته بندی مواد غذایی ( دریافت فرم محضری)

2-    تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی

3-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4-    تصویر پروانه مسئولین فنی قبلی و استعفانامه(در صورت وجود)

5-    سوابق اشتغال(در صورت وجود )

6-     تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی ( دریافت فرم محضری)

7-    دو قطعه عکس 3*4

8-    تصویر گواهینامه موقت تحصیلی یا دانشنامه

9-    تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

10-تصویر پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح (برای رشته های مشمول طرح نیروی انسانی)

11-واریز مبلغ 840.000 ریال از طریق دستگاه POS موجود در معاونت

مدارک لازم جهت صدور پروانه شناسه نظارت کارگاهی (صنفی)

1-    درخواست کتبی متقاضی برای صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی و شناسه نظارت بهداشتی

2-    تصویر برابر با اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح

3-    تصویر برابر با اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت های صنفی

4-    تکمیل فرم تعهد و سوگند نامه به مدیر عامل و موسس ( دریافت فرم محضری)

5-    تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی کارگاهی ( تاسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی) ( دریافت فرم) ( دریافت فرم)

6-     ارائه قرارداد با آزمایشگاه همکار و مجاز (در صورتیکه واحد تولیدی فاقد آزمایشگاه کنترل است )

7-    اصل شناسه نظارت بهداشتی قبلی (در صورت تمدید)

8-    واریز مبلغ 8.490.000ریال از طریق دستگاه POS موجود در معاونت بابت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاهی

9-   واریز مبلغ 2.820.000 ریال از طریق دستگاه POS موجود در معاونت بابت صدور پروانه شناسه نظارت بهداشتی (به ازاء هر فرآورده بصورت جداگانه)

10-   ارائه مستندات و مجوزهای ساخت یا ورود مواد اولیه مورد نیاز در ساخت و بسته بندی محصول

*تبصره: در صورت تمدید پروانه شناسه نظارت بهداشتی مبلغ 840.000ریال  واریز گردد.

توجه:

*كلیه مدارك به صورت تایپ شده باشد.

*مدارک مربوط به هر پروانه به صورت کامل و در یک مرحله تحویل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *