آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارك لازم جهت تمدید پروانه ساخت کارگاهی

ردیف مدرک توضیحات
1 فرم درخواست كتبي به عنوان معاونت غذا ودارو/ شبکه بهداشت و درمان

شهرستان

جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید
2 فرم سه برگی تمدید پروانه ساخت کارگاهی تکمیل  شده توسط مسئول فنی

و امضا شده توسط مدیر کارگاه و مسئول فنی

جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید.

این فرم بایدتایپ شده باشد.

3 اصل پروانه  بهداشتی ساخت کارگاهی قبلی اصل پروانه
4 طرح برچسب مطابق با ماده 11 قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
5 منابع و مستندات و مجوزهاي ساخت و يا ورود مواد اوليه مورد نياز در

ساخت محصول

6 فرم تعهد نامه طرح برچسب تایید شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی

در صورتی که مسئول فنی تغییر نکرده باشدتصویرتعهد نامه طرح برچسب قبلی

جهت دریافت نمونه، اینجاکلیک نمایید

7 تصویر برابر اصل تصديق ثبت علامت (نام )تجاري به توضیحات زیر همین جدول دقت شود
8 اصل رسید بانکی به همراه یک برگ تصویر مبنی بر واریز مبلغ تمدید پروانه ساخت جهت دریافت  مبلغ و شماره حساب اینجا کلیک نمایید.

به توضیحات زیر همین جدول دقت شود

9 فرم بازدید از کارگاه صرفا جهت کارگاه های مستقر در محدوده شبکه های بهداشت و درمان
10 تصویر پروانه های  بهداشتی (ثبت منبع -پروانه مسئول فني)، کارت فعالیت مسئول فنی،

تصویر پروانه فیزیکی مسئول فنی تمدید شده

یک برگ تصویر از هر کدام
11 قرارداد معتبر با آزمایشگاه مورد تایید
12 نتایج آزمون ها مطابق با قرارداد آزمایشگاهی

1.3. نام مالک تصدیق ثبت علامت (نام )تجاري بایدمطابق با نام ذکر شده در مجوز فعالیت اقتصادی باشد.تصدیق ثبت علامت باید دارای مشخصات زیر باشد

2.3.  تاریخ آن بایدداراي اعتبار باشد. 

3.3. طبقه و كالاي مورد درخواست در محل مربوطه درج شده باشد.

4.3.  برابر اصل شدن توسط یکی از چند روش زیر قابل انجام می باشد:

1.4.3.  جهت واحد های مستقر در شهر اصفهان توسط اداره صدور پروانه های بهداشتی

2.4.3. جهت واحد های مستقر در شبکه های بهداشتی درمان توسط کارشناسان کنترل مواد غذایی و بهداشتی شبکه مورد نظر

3.4.3.  توسط مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی

در مورد رسید بانکی موارد زیر رعایت شود:

1. بر روی رسید بانکی نام کارگاه( متصدی) و نام فرآورده به صورت خوانا ذکر شود.

2. مبلغ ذکر شده به ازای یک فقره فرم دو برگی می باشد . درصورتی که متقاضی بیش از یک فقره  پروانه ساخت می باشید می توانید مبالغ را در یک رسید بانکی تجمیع نمایید.

3. فقط رسید صاحب حساب اخذ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *