آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

میکروبی

1-آشنایی با اصول آزمایشگاه میکروبیولوژی

2-آشنایی باتجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

3-انواع روش های استریلیزاسیون

4-انواع محیط های کشت میکروبیولوژی

5-انواع رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها

6-شناسایی وشمارش باکتری ،کپک و مخمر

7-روش شناسایی انواع باکتری ها

8-روش کشت اختصاصی باکتری

9-آشنایی با محیط های اختصاصی هر باکتری

10-انجام تست مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها