آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مسئولین فنی محترم واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی جهت صدور پروانه مسئولیت فنی  از طریق سامانه TTac  اقدام نمایند  

۱٫ درخواست تایپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضاء مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح /تمدید پروانه مسئول فنی

۳٫ اصل استعفای قطعی مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن مسئول فنی)
۴٫ اصل پروانه مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن مسئول فنی)
۵٫ فرم ارزیابی مدارک مسئول فنی معرفی شده 

۶٫ سوگند نامه مسئول فنی به شماره س دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۷٫ سوگند نامه مدير موسسه  دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۸٫ فرم تعهد نامه محضری ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مندرج 

دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۹٫ قرارداد استخدامی مسئول فنی تائید شده جامعه مسئولین فنی
۱۰٫ بارگذاری تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير هر دو روي كارت ملي
۱۱٫ بارگذاری تصوير کارت پايان خدمت يا کارت معافيت دائم (در صورت لزوم)
۱۲٫ بارگذاری تصوير مدرك تحصيلي
۱۳٫ بارگذاری عکس ۴*۳
۱۴٫ تصوير پايان طرح نيروي انساني
۱۵٫ اصل و تصویر فيش بانکی هزينه صدور پروانه مسئول فنی واحدهای آرایشی و بهداشتی مطابق با آخرین تعرفه و شماره حساب مربوطه
۱۶٫ تصویر پروانه بهره برداری بهداشت
مدارک لازم جهت تمدید پروانه مسئول فنی
۱٫ اصل پروانه مسئول فنی

۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح /تمدید پروانه مسئول فنی
۳٫ ارائه مدرک آموزش مرتبط مورد تائید معاونت غذا و دارو به مدت حداقل ۱۲۵ امتیاز
۴٫در صورت به حد نصاب نرسیدن ساعات آموزش ارائه تعهد
۵٫ اصل و تصویر فیش هزینه تمدید پروانه مسئول فنی مطابق با آخرین تعرفه و شماره حساب مربوطه
۶٫ تصویر پروانه بهره برداری بهداشت
۷٫ بارگذاری عکس ۳×۴

۸٫ بارگذاری تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير هر دو روي كارت ملي
۹٫فرم تعهد نامه محضری ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی