آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

ضد عفونی کننده ها

اتانول

متانول

ایزوپروپانول

اشریشیا کُلی (Escherichia coli

استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus)

سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)

کاندیدا آلبیکانس (Candida albicans) 

آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger)

انتروکوکوس هیرا (Enterococcus hirea)