آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

کلیه دوره های آموزشی و کارگاه ها برای متخصصین ، مسئولین فنی ، مدیران کنترل کیفیت و دانشجویان ارائه می گردد .

  1. کلیه آزمونها و روش های شیمی موادغذایی
  2. دوره آموزشی متدنویسی آنالیزهای دستگاهی (GC-HPLC-AAS)
  3. دوره آموزشی اصول کار و ایمنی در آزمایشگاه
  4. دوره آموزشی آماده سازی نمونه
  5. دوره آموزشی الزامات آزمایشگاه های میکروبیولوژی
  6. دوره آموزشی کنترل کیفیت محیط های کشت و مواد مصرفی در آزمونهای میکروبیولوژی