تلفن : 66037477 - 021

آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی

برخی از آزمون هایی که در این بخش انجام می شود به شرح ذیل می باشد.