آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

گواهینامه ها

پروانه تاسیس و فعالیت

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ۸ از ﻓﺼﻞ ۳ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﺠﺎز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داروﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺎره ۵۷ ﻣﻮرخ 1383/12/22، آزمایشگاه نمونه آزمای ماد به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت در حوزه کنترل مواد غذایی پروانه تاسیس و بهره برداری اعطا شده است.

مراحل پذیرش و جوابدهی


1:پذیرش و کددهی نمونه

در ابتدا نمونه دریافتی طبق روش اجرایی پذیرش نمونه بررسی، کددهی و ثبت می شود.


2: انجام آزمون و آنالیز نمونه

طبق درخواست متقاضی آزمون های مختلف در بخش های مربوط و نتایج ثبت گردد.


3: بررسی صحت و دقت نتایج آزمون

نتایج بدست آمده از نظر صحت و دقت توسط مسئول فنی هر بخش بررسی و تایید می گردد.


4: تحویل گزارش نتایج

نتایج نهایی آزمون در سربرگ آزمایشگاه با امضاء مدیر فنی آزمایشگاه تحویل متقاضی می گردد.

درباره آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

Nemoone Azmaye Maad Laboratory

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد در سال ۱۳۸۳ موفق به کسب موافقت اصولی از اداره کل آزمایشگاه های مرجع شد. لذا از گذشته تاکنون با تکیه بر علم و دانش کسب شده و با بهره گیری از پرسنل با تجربه و استفاده از نظرات و پیشنهادات مشاورین خبره سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت توانسته است گامی موثر در جهت ارتقا کنترل کیفیت مواد غذایی و همچنین جلب رضایت مشتریان خود بردارد.

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

  1. برای مشاهده آزمایشگاه نمونه آزمای ماد آرین در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://labsnet.ir/lab/793

 برای استفاده از تخفیفات ویژه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://labsnet.ir/page/2178

اخبار و مقالات

برخی از مشتریان ما

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

به اطلاع می رسانیم آزمایشگاه نمونه آزمای ماد از ابتدای سال 1402 اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره رایگان نموده است.
– اخذ مجوزهای غذا و دارو ، استاندارد، بهداشت و…
– آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی ،مواد غذایی، مواد اولیه، دارو، مکمل، آرایشی-بهداشتی و …
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:           
                    09125120337