آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

گواهینامه ها

پروانه تاسیس و فعالیت

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ۸ از ﻓﺼﻞ ۳ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﺠﺎز ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، داروﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺎره ۵۷ ﻣﻮرخ 1383/12/22، آزمایشگاه نمونه آزمای ماد به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت در حوزه کنترل مواد غذایی پروانه تاسیس و بهره برداری اعطا شده است.

صندوق شکایات، انتقادات و پیشنهادات

برای ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود روی صندوق کلیک کنید. نظرات شما برای ما ارزشمند است.

مراحل پذیرش و جوابدهی


1:پذیرش و کددهی نمونه

در ابتدا نمونه دریافتی طبق روش اجرایی پذیرش نمونه بررسی، کددهی و ثبت می شود.


2: انجام آزمون و آنالیز نمونه

طبق درخواست متقاضی آزمون های مختلف در بخش های مربوط و نتایج ثبت گردد.


3: بررسی صحت و دقت نتایج آزمون

نتایج بدست آمده از نظر صحت و دقت توسط مسئول فنی هر بخش بررسی و تایید می گردد.


4: تحویل گزارش نتایج

نتایج نهایی آزمون در سربرگ آزمایشگاه با امضاء مدیر فنی آزمایشگاه تحویل متقاضی می گردد.

درباره آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

Nemoone Azmaye Maad Laboratory

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد در سال ۱۳۸۳ موفق به کسب موافقت اصولی از اداره کل آزمایشگاه های مرجع شد. لذا از گذشته تاکنون با تکیه بر علم و دانش کسب شده و با بهره گیری از پرسنل با تجربه و استفاده از نظرات و پیشنهادات مشاورین خبره سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت توانسته است گامی موثر در جهت ارتقا کنترل کیفیت مواد غذایی و همچنین جلب رضایت مشتریان خود بردارد.

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت

برای مشاهده آزمایشگاه نمونه آزمای ماد آرین در سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://labsnet.ir/lab/793

اخبار و مقالات

برخی از مشتریان ما

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد

به اطلاع می رسانیم آزمایشگاه نمونه آزمای ماد از ابتدای سال 1402 اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره رایگان نموده است.
– اخذ مجوزهای غذا و دارو ، استاندارد، بهداشت و…
– آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی ،مواد غذایی، مواد اولیه، دارو، مکمل، آرایشی-بهداشتی و …
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:           
                    09305120337